Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

New City Catechism - deel 3 - Heilige Geest, herstel en groeien in genade

<<


NCC - deel 1


NCC - deel 2


Vraag 36.     8 mei 2022

Wat geloven we over de Heilige Geest?   Antwoord:

De Heilige Geest is de derde Persoon van de drie-enige God.
Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid in gemeenschap met de Vader en de Zoon.
De Heilige Geest wordt door God onherroepelijk* gegeven aan iedere gelovige.
                 
(*voor eens en altijd)


16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Johannes 14:16-17


Vraag 37.     15 mei 2022

Hoe helpt de Heilige Geest ons?   


Antwoord:

De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde,
Hij troost ons, leidt ons,
geeft ons geestelijke gaven,
geeft ons een verlangen om God te gehoorzamen
en Hij stelt ons in staat om te bidden en Gods woord te begrijpen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:17-18


Vraag 38.     22 mei 2022

Wat is bidden?Antwoord:

Bidden is je hart uitstorten tot God in aanbidding, smeekbede, het belijden van zonden, en dankzegging.


Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Sela.

Psalmen 62:9

Vraag 39.     29 mei 2022
Met welke houding behoren wij te bidden?


Antwoord:
Met liefde, volharding en dankbaarheid; in nederige gehoorzaamheid aan Gods wil, wetend dat Hij vanwege Christus onze gebeden altijd hoort.


Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Filippenzen 4:6


Vraag 40.     5 juni 2022
Wat moeten we bidden?


Antwoord:

Heel het woord van God leidt en inspireert ons in wat we zouden moeten bidden, inclusief het gebed dat Jezus ons Zelf geleerd heeft.

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:14–21


Vraag 41.     12 juni 2022
Hoe luidt het Onze Vader?


Antwoord:

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.


Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Mattheüs 6:9
Vraag 42.    19 juni 2022
Hoe moet het Woord van God gelezen worden?


Antwoord:

Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, het bewaren in ons hart, en het in praktijk brengen in ons leven.


16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:16-17Vraag 43.      26 juni 2022
Wat zijn de "Instellingen"?


Antwoord:

Het zijn de twee instellingen die ons door God gegeven zijn en die door Christus zijn ingesteld: De Doop en Het Avondmaal.
Dit zijn zichtbare tekenen en zegels. Ze laten zien dat we door de dood en opstanding van Christus samen verbonden zijn als een Gemeenschap van Geloof.
Als we deze instellingen toepassen verkondigen wij de beloften van het Evangelie. En de Heilige Geest verzegelt ons in die beloften.


Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Romeinen 6:4  

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Lukas 22:19-20


Vraag 44.     3 juli 2022
Wat is de doop?


Antwoord: (uit onze Geloofsbelijdenis)

Wij geloven dat de doop een nieuwtestamentische instelling is die uitgevoerd moet worden door onderdompeling in water, op basis van het persoonlijk geloof van de dopeling en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven dat de doop een symbolische uitdrukking is van het één zijn met Christus in Zijn dood en opstanding. Het laat zien dat de dopeling dood is voor de zonde en opgewekt is in een nieuw leven.

  • Wij geloven níet dat de doop een handeling is waardoor iemand behouden wordt.

Wij geloven dat de doop een daad van gehoorzaamheid aan de Heere Jezus is, die uitgevoerd moet worden zodra iemand tot geloof gekomen is, zich bekeert en het juiste onderwijs ontvangen heeft over de betekenis van de doop.

  • Wij geloven níet dat de doop een vrijblijvende keuze is.


Matt.28:19;    Hand.2:37-41;    Hand.8:35-38;    Rom.6:1-14;    Kol.2:12


Vraag 45.     10 juli 2022
Wordt bij de doop met het water ook de zonde zelf weggewassen?


Antwoord:

Nee.
Alleen het bloed van Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest kan ons schoonwassen van onze zonde.


Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Lukas 3:16Vraag 46.     17 juli 2022
Wat is het Heilig Avondmaal?


Antwoord:

Christus gaf alle christenen de opdracht het brood te eten en van de beker te drinken in dankbare herinnering aan Hem en Zijn dood.
Met het Avondmaal vieren we de aanwezigheid van God in ons midden; het brengt ons in gemeenschap met God en met elkaar en onze ziel wordt gevoed en gekoesterd.
Het wijst ook vooruit naar de dag waarop we met Christus zullen eten en drinken in Zijn Vaders koninkrijk.


23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
1 Korinthe 11:23-26Vraag 47.     24 juli 2022
Voegt het heilig Avondmaal iets toe aan het verzoenende werk van Christus?


Antwoord:

Nee, Christus stierf eens en voor altijd.
Het Heilig Avondmaal is een verbondsmaaltijd waarmee we het verzoenende werk van Christus vieren. En het versterkt ook ons geloof doordat we opzien naar Hem. Bovendien is het een vooruitblik op het toekomstige feest.
Maar degenen die deelnemen met een onbekeerd hart, eten en drinken een oordeel over zichzelf.

18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
1 Petrus 3:18
Vraag 48.     31 juli 2022
Wat is de kerk?


Antwoord:

De kerk is een gemeenschap van mensen die God voor Zichzelf uitgekozen heeft en die door Hem bewaart worden. Zij zijn uitverkoren om het eeuwige leven te ontvangen en zij zijn verenigd in het geloof. Een gemeenschap die samen God liefheeft, Hem volgt, van Hem leert en Hem aanbidt.
God heeft deze gemeenschap uitgezonden om het Evangelie te verkondigen en een voorafbeelding te zijn van het Koninkrijk van Christus, door de manier waarop ze met elkaar omgaan en door hun liefde voor elkaar.


13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
2 Thessalonicenzen 2:13


Vraag 49.     7 augustus 2022
Waar is Christus nu?


Antwoord:

Christus is op de derde dag na Zijn dood, lichamelijk opgestaan uit het graf.
Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader.
Hij regeert over Zijn koninkrijk en pleit voor ons, totdat Hij terugkeert om de hele wereld te oordelen en te vernieuwen.


19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
Efeze 1:19-21Vraag 50.     14 augustus 2022
Wat betekent de opstanding van Christus voor ons?


Antwoord:

Jezus Christus heeft over zonde en dood getriomfeerd door lichamelijk op te staan uit de dood.
Hierdoor wordt ieder die in Hem gelooft, nu al opgewekt tot een nieuw leven, en straks tot het eeuwige leven in de toekomstige wereld.
Ook wij zullen op een dag weer opstaan uit de dood.
En ook de aarde zal hersteld worden.
Maar zij die hun vertrouwen niet in Jezus Christus stellen zullen worden opgewekt en als straf het eeuwig verderf ondergaan.


13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem
1 Thessalonicenzen 4:13-14


Vraag 51.     21 augustus 2022
Wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons?


Antwoord:

Christus is lichamelijk voor ons opgevaren naar de hemel, net zoals Hij ook lichamelijk voor ons op aarde is gekomen.
Hij pleit nu voor ons in de tegenwoordigheid van zijn Vader. Hij bereidt een plaats voor ons voor. En Hij zendt ons zijn Geest.


Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Romeinen 8:34

Vraag 52.     28 augustus 2022
Welke hoop houdt het eeuwige leven voor ons in?


Antwoord:

Het herinnert ons eraan dat deze huidige, gevallen wereld niet alles is wat er bestaat.
Spoedig zullen wij met God leven en zullen we voor altijd gelukkig zijn met Hem in de nieuwe stad, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Wij zullen dan volledig en voor altijd bevrijd zijn van alle zonden. En we hebben dan vernieuwde, opgestane lichamen in een vernieuwde, herstelde schepping.


1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:1-4


<<

 


NCC - deel 1


NCC - deel 2