Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking

New City Catechism - deel 3 - Heilige Geest, herstel en groeien in genade

<<


NCC - deel 1


NCC - deel 2


Vraag 36.     8 mei 2022

Wat geloven we over de Heilige Geest?   Antwoord:

De Heilige Geest is de derde Persoon van de drie-enige God.
Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid in gemeenschap met de Vader en de Zoon.
De Heilige Geest wordt door God onherroepelijk* gegeven aan iedere gelovige.
                 
(*voor eens en altijd)


16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Johannes 14:16-17


Vraag 37.     15 mei 2022

Hoe helpt de Heilige Geest ons?   


Antwoord:

De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde,
Hij troost ons, leidt ons,
geeft ons geestelijke gaven,
geeft ons een verlangen om God te gehoorzamen
en Hij stelt ons in staat om te bidden en Gods woord te begrijpen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:17-18


Vraag 38.     22 mei 2022

Wat is bidden?Antwoord:

Bidden is je hart uitstorten tot God in aanbidding, smeekbede, het belijden van zonden, en dankzegging.


Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Sela.

Psalmen 62:9

Vraag 39.     29 mei 2022
Met welke houding behoren wij te bidden?


Antwoord:
Met liefde, volharding en dankbaarheid; in nederige gehoorzaamheid aan Gods wil, wetend dat Hij vanwege Christus onze gebeden altijd hoort.


Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Filippenzen 4:6


Vraag 40.     5 juni 2022
Wat moeten we bidden?


Antwoord:

Heel het woord van God leidt en inspireert ons in wat we zouden moeten bidden, inclusief het gebed dat Jezus ons Zelf geleerd heeft.

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:14–21


Vraag 41.     12 juni 2022
Hoe luidt het Onze Vader?


Antwoord:

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.


Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Mattheüs 6:9
Vraag 42.    19 juni 2022
Hoe moet het Woord van God gelezen worden?


Antwoord:

Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, het bewaren in ons hart, en het in praktijk brengen in ons leven.


16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:16-17<<


NCC - deel 1


NCC - deel 2