Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

New City Catechism - deel 2 - Jezus Christus, verlossing, genade

<<


NCC - deel 1


NCC - deel 3Vraag 21.     23 januari 2022

Wat voor een Verlosser is nodig om ons bij God terug te brengen?


Antwoord:

Een Verlosser die waarachtig mens en waarachtig God is.


Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


Vraag 22.      30 januari 2022

Waarom moet de Verlosser waarachtig mens zijn?


Antwoord:

Omdat Hij in de menselijke natuur voor ons heel de wet volmaakt kan gehoorzamen en de straf voor de zonde van de mens kan dragen; en ook omdat hij kan meevoelen met onze zwakheden.


Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.

Hebreeën 2:17


Vraag 23.     6 februari 2022

Waarom moet onze Verlosser waarlijk God zijn?


Antwoord:

Opdat door zijn Goddelijke natuur Zijn gehoorzaamheid volmaakt en genoegzaam zou zijn, en opdat Hij in staat zou zijn de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde  te dragen en de dood te overwinnen.


God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

Handelingen 2:24


Vraag 24.     13 februari 2022

Waarom moest Christus, de Verlosser, sterven?


Antwoord:

De dood is de straf op de zonde.
Daarom wilde Christus in onze plaats sterven.
Om ons te verlossen van de macht en de straf op de zonde
en ons terug te brengen bij God.
Door Zijn plaatsvervangende verzoeningsdood
is Hij de Enige Die ons redt van de hel.
Door Hem hebben wij vergeving van zonden, eeuwig leven en worden wij Rechtvaardig verklaard.


21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen

Kolossenzen 1:21,22


Vraag 25.     20 februari 2022

Betekent de dood van Christus dat al onze zonden vergeven kunnen worden?


Antwoord:

Ja.
De dood van Christus aan het kruis was genoeg om te betalen voor de straf voor onze zonden. God rekent de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe alsof het onze eigen rechtvaardigheid is. Hij zal onze zonden niet meer gedenken.


Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

2.Korinthe 5:21
Vraag 26.     27 februari 2022

Is er, naast de verlossing van zonde, nog meer dat door de dood van Christus verlost wordt?


Antwoord:

De dood van Christus is het begin van de verlossing en vernieuwing van élk onderdeel van de gevallen schepping. Daarmee zet Hij al Zijn macht in tot eer en glorie van Zichzelf en het welzijn van Zijn schepping.


19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Kolossenzen 1:19-20Vraag 27.     6 maart 2022

Worden alle mensen, omdat ze allemaal verloren gingen door Adam, ook allemaal gered door Christus?


Antwoord:

Nee. Alleen zij die door God uitverkoren zijn en door het geloof met Christus verenigd zijn, worden gered. Maar God betoont wel een algemene genade aan hen die niet uitverkoren zijn. Vanuit Zijn barmhartigheid zorgt God ervoor dat de gevolgen van de zonde beperkt blijven en stelt Hij de mens in staat om zich te ontwikkelen tot welzijn van zichzelf.


Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Romeinen 5:17


Vraag 28.     13 maart 2022

Wat gebeurt er na de dood met diegenen die niet met Christus verenigd zijn door het geloof?


Antwoord:

Op de dag van het oordeel zullen ze de beangstigende, maar rechtvaardige straf van verdoemenis tegen hen aangekondigd krijgen. Ze zullen uitgeworpen worden van het genadige aangezicht van God, in de hel, om voor eeuwig op rechtvaardige maar ook verschrikkelijke wijze gestraft te worden.


16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3:16-18 en 36


Vraag 29.     20 maart 2022  

Hoe kunnen we gered worden?  


Antwoord:

Alleen door het geloof in Jezus Christus en in Zijn plaatsvervangende verzoenende dood aan het kruis; dus, ook al zijn we schuldig, doordat we God ongehoorzaam zijn geweest en nog steeds geneigd zijn tot alle kwaad, toch zal God, zonder enige verdienste van ons zelf, maar alleen door pure genade, de volmaakte gerechtigheid van Christus aan ons toerekenen, als we berouw tonen en geloven in Hem.


8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Efeze 2:8,9


Vraag 30.     27 maart 2022

Wat is geloof in Jezus Christus?


Antwoord:

Geloven in Jezus Christus is:
- erkennen dat alles wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord, waar is
- Hem volledig vertrouwen

Het betekent dat je op Hem en Hem alleen vertrouwt als het gaat om je redding, zoals dit ons aangeboden wordt in Zijn Evangelie.


Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Galaten 2:20


Vraag 31.    3 april 2022

Wat geloven we door een waar geloof?   


Antwoord:

Alles wat ons geleerd wordt in het Evangelie.
De Apostolische geloofsbelijdenis drukt uit wat we geloven in de volgende woorden:
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
in één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.


Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.

Judas 1:3

Vraag 32.     10 april 2022

Wat betekent rechtvaardiging en heiligmaking?


Antwoord:

Rechtvaardiging betekent dat we rechtvaardig verklaard zijn voor God, hetgeen voor ons mogelijk gemaakt is door de dood en opstanding van Christus.
Heiligmaking houdt in dat we langzaam maar zeker groeien in rechtvaardigheid, hetgeen voor ons mogelijk gemaakt wordt door de Heilige Geest die in ons woont.


1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

1 Petrus 1:1-2

Vraag 33.     17 april 2022

Als je in Jezus Christus gelooft, moet je dan nog eigen werken of iets anders doen, om daardoor gered te worden?


Antwoord:

Nee!
Alles wat nodig is voor onze redding, vinden we in Christus.
Als je denkt dat je goede werken moet doen om daardoor gered te worden, ontken je daarmee dat Christus de enige Verlosser en Redder is.


we weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Galaten 2:16


Vraag 34.     24 april 2022

Dus we zijn gered uit genade alleen en in Christus alleen.
Moeten we nu nog steeds goede werken doen en Gods Woord gehoorzamen?


Antwoord:

Ja!
Christus heeft ons niet alleen gered door Zijn bloed, maar Hij vernieuwt ons ook door Zijn Geest.
Daardoor kunnen we door onze levenswandel liefde en dankbaarheid tonen aan God. Zodat we verzekerd mogen zijn van ons geloof door haar vruchten. En zodat anderen voor Christus gewonnen mogen worden door ons godvruchtig gedrag.

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

1 Petrus 2:9-12


Vraag 35.     1 mei 2022

We zijn gered op basis van genade alleen, door geloof alleen.
Maar waar komt dit geloof vandaan?


Antwoord:

Alle gaven die Jezus Christus ons geeft, ontvangen we door de Heilige Geest.
Óók het geloof zelf.

4. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5.
maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
6.
Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker

Titus 3:4-6

 <<


NCC - deel 1


NCC - deel 3