Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking

New City Catechism

Iedere week behandelen we een korte vraag uit de New City Catechism.
Op deze pagina vind je de verzameling van vragen die we de afgelopen weken hebben behandeld.


September


Vraag 1.          5 september 2021

Wat is onze enige hoop in leven en sterven?Antwoord:

Dat we niet van ons zelf zijn, maar met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, aan God en onze Zaligmaker Jezus Christus toebehoren.

7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Romeinen 14: 7-8


Vraag 2.          12 september 2021

Wie is God?


Antwoord:

God is de Maker en Onderhouder van iedereen en alles. Hij is eeuwig, oneindig en onveranderlijk in Zijn macht en volmaaktheid, goedheid en glorie, wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid. Er gebeurt niets zonder Hem, of buiten Zijn wil om.


8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn er niet. 10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. 15 Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Psalm 86:8,10 en 15


Vraag 3.          19 september 2021

Hoeveel personen zijn er in God?


Antwoord:

Er zijn drie Personen in de ene ware en levende God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn Dezelfde in wezen, en gelijk in macht en heerlijkheid.


De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

2 Korinthe 13:13


Vraag 4.          26 september 2021

Hoe en waarom schiep God ons?Antwoord:

God heeft ons, mannen en vrouwen, geschapen naar Zijn beeld om Hem te kennen, Hem lief te hebben, met Hem te leven en Hem te verheerlijken. En het is terecht dat wij, die zijn gemaakt door God, tot Zijn heerlijkheid moeten leven.


En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 1:27

Oktober

Vraag 5.          3 oktober 2021

Wat heeft God nog meer gemaakt?Antwoord:

God schiep alle dingen door Zijn krachtige Woord, en alles wat Hij maakte, was zeer goed; alles kwam tot bloei onder Zijn liefdevolle besturing.


En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 1:31

Vraag 6.          10 oktober 2021

Hoe kunnen we God verheerlijken?Antwoord:

We verheerlijken God door ons in Hem te verheugen, van Hem te houden, op Hem te vertrouwen en door Zijn wil, voorschriften en wet te gehoorzamen.


Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.

Deuteronomium 11:1

Vraag 7.          17 oktober 2021

Wat verlangt Gods wet?Antwoord:

Een persoonlijke, volmaakte en eeuwigdurende gehoorzaamheid; dat we God met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze krachten liefhebben; en dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Wat God verbiedt, mag nooit gebeuren en wat God beveelt, moet altijd gebeuren.


37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mattheus 22:37-40


(lees Romeinen 6,7 en 8)

- de wet en het gebod zijn heilig, rechtvaardig en goed

- maar: wij kúnnen de wet niet houden
- daarom kúnnen wij nooit rechtvaardig voor God staan door ons aan de wet te houden

- daarom heeft Jezus Christus plaatsvervangend de straf voor onze zonden gedragen
- zodat daarmee de rechtvaardige eis van de wet vervuld is (namelijk: wie zondigt verdient de dood)
- waardoor we niet meer onder de wet (met als gevolg: de dood) maar onder de genade zijn (met als gevolg: eeuwig leven)

- om nu, vrijgemaakt van de zonde, van harte gehoorzaam te zijn

- aan dat wat heilig, rechtvaardig en goed is; zonder angst. Als aangenomen kinderen van God

Rom.6,7,8


Vraag 8.          24 oktober 2021

Wat houdt de wet van God in, zoals die beschreven wordt in de Tien Geboden?Antwoord:

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beelden maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en hen niet dienen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet misbruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. U zult niet begeren.


U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Exodus 20:3 en Deuteronomium 5:7

Vraag 9.          31 oktober 2021

Wat eist God in het eerste, tweede en derde gebod?Antwoord:

Ten eerste, dat wij God kennen en vertrouwen als de enige ware en levende God. Ten tweede, dat we alle afgoderij vermijden en God niet op ongepaste wijze aanbidden. Ten derde, dat wij Gods naam behandelen met vrees en eerbied, en Zijn Woord en werk eren.


13 U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. 14 U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan gaan,

Deuteronomium 6:13-14

Vraag 10.          7 november 2021

Wat eist God in het vierde en vijfde gebod?Antwoord:

In het  vierde gebod eist God, dat we op de sabbatdag de tijd doorbrengen in gemeenschappelijke  en persoonlijke aanbidding van God, rusten van dagelijkse werkzaamheden, de Heere en andere mensen dienen en zo ons voor te bereiden op de eeuwige sabbat.
In het vijfde gebod eist God, dat wij onze vader en onze moeder liefhebben en eren, ons onderwerpen aan hun goddelijke discipline en opvoeding.

Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.

Leviticus 19:3

Als Logos Waalwijk leren we dat er in het Nieuwe Testament geen verplichting opgedragen wordt om de Joodse Sabbath te onderhouden.

Wel zien we doorheen de hele Bijbel het principe van
1) regelmatig fysieke en mentale rust nemen en
2) als gemeente regelmatig tijd nemen voor gezamenlijke aanbidding van God, onderwijs uit Zijn Woord, gebed en elkaar ontmoeten als gelovigen.

Wij ervaren het als een zegen dat we hiervoor één keer per week de zondag apart mogen zetten.


Vraag 11.          14 november 2021

Wat eist God in het zesde, zevende en achtste gebod?Antwoord:

In het zesde dat we onze naasten niet zullen kwetsen, haten of vijandig tegenover hen zullen zijn, maar geduldig en vredelievend en zelfs nastreven om onze vijanden lief te hebben. 

In het zevende, dat we ons onthouden van hoererij en zuiver en trouw leven, zowel in het huwelijk of in het leven als alleenstaande, en alle (gedachten tot) onzuivere handelingen, blikken, woorden, gedachten of verlangens zullen vermijden. 

In het achtste, dat we niets wat een ander toebehoort zonder toestemming tot ons nemen, en niemand iets goeds onthouden om er alleen zelf van te profiteren. 


Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Romeinen 13:9


Vraag 12.           21 november 2021

Wat eist God in het negende en tiende gebod?


Antwoord:

In het negende, dat we niet liegen of bedriegen, maar in liefde de waarheid spreken. 

In het tiende dat we tevreden zijn, niet jaloers of misgunnend wat God aan anderen of ons gegeven heeft.


Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.

Jakobus 2:8
Vraag 13.          28 november 2021

Kan iemand de wet van God volkomen houden?Antwoord:

Sinds de zondeval is er geen mens meer in staat geweest de wet van God volkomen te houden.

De wet wordt voortdurend overtreden in gedachten, woorden en daden.


10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één.

Romeinen 3:10-12