Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

New City Catechism - deel 1 - God de Vader, schepping, zondeval en de wet

<<


NCC - deel 2


NCC - deel 3Vraag 1.          5 september 2021

Wat is onze enige hoop in leven en sterven?Antwoord:

Dat we niet van ons zelf zijn, maar met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, aan God en onze Zaligmaker Jezus Christus toebehoren.

7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Romeinen 14: 7-8


Vraag 2.          12 september 2021

Wie is God?


Antwoord:

God is de Maker en Onderhouder van iedereen en alles. Hij is eeuwig, oneindig en onveranderlijk in Zijn macht en volmaaktheid, goedheid en glorie, wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid. Er gebeurt niets zonder Hem, of buiten Zijn wil om.


8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn er niet. 10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. 15 Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Psalm 86:8,10 en 15


Vraag 3.          19 september 2021

Hoeveel personen zijn er in God?


Antwoord:

Er zijn drie Personen in de ene ware en levende God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn Dezelfde in wezen, en gelijk in macht en heerlijkheid.


De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

2 Korinthe 13:13


Vraag 4.          26 september 2021

Hoe en waarom schiep God ons?Antwoord:

God heeft ons, mannen en vrouwen, geschapen naar Zijn beeld om Hem te kennen, Hem lief te hebben, met Hem te leven en Hem te verheerlijken. En het is terecht dat wij, die zijn gemaakt door God, tot Zijn heerlijkheid moeten leven.


En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 1:27


Vraag 5.          3 oktober 2021

Wat heeft God nog meer gemaakt?Antwoord:

God schiep alle dingen door Zijn krachtige Woord, en alles wat Hij maakte, was zeer goed; alles kwam tot bloei onder Zijn liefdevolle besturing.


En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 1:31

Vraag 6.          10 oktober 2021

Hoe kunnen we God verheerlijken?Antwoord:

We verheerlijken God door ons in Hem te verheugen, van Hem te houden, op Hem te vertrouwen en door Zijn wil, voorschriften en wet te gehoorzamen.


Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.

Deuteronomium 11:1

Vraag 7.          17 oktober 2021

Wat verlangt Gods wet?Antwoord:

Een persoonlijke, volmaakte en eeuwigdurende gehoorzaamheid; dat we God met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze krachten liefhebben; en dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Wat God verbiedt, mag nooit gebeuren en wat God beveelt, moet altijd gebeuren.


37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mattheus 22:37-40


(lees Romeinen 6,7 en 8)

- de wet en het gebod zijn heilig, rechtvaardig en goed

    - maar: wij kúnnen de wet niet houden
        - daarom kúnnen wij nooit rechtvaardig voor God staan
          door ons aan de wet te houden

            - daarom heeft Jezus Christus plaatsvervangend
              de straf voor onze zonden gedragen
            - zodat daarmee de rechtvaardige eis van de wet vervuld is
               (namelijk: wie zondigt verdient de dood)
            - waardoor we niet meer onder de wet (met als gevolg: de dood)
               maar onder de genade zijn (met als gevolg: eeuwig leven)

    - om nu, vrijgemaakt van de zonde, van harte gehoorzaam te zijn

- aan dat wat heilig, rechtvaardig en goed is; zonder angst. Als aangenomen kinderen van God

Rom.6,7,8


Vraag 8.          24 oktober 2021

Wat houdt de wet van God in, zoals die beschreven wordt in de Tien Geboden?Antwoord:

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beelden maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en hen niet dienen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet misbruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. U zult niet begeren.


U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Exodus 20:3 en Deuteronomium 5:7

Vraag 9.          31 oktober 2021

Wat eist God in het eerste, tweede en derde gebod?Antwoord:

Ten eerste, dat wij God kennen en vertrouwen als de enige ware en levende God. Ten tweede, dat we alle afgoderij vermijden en God niet op ongepaste wijze aanbidden. Ten derde, dat wij Gods naam behandelen met vrees en eerbied, en Zijn Woord en werk eren.


13 U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. 14 U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan gaan,

Deuteronomium 6:13-14

Vraag 10.          7 november 2021

Wat eist God in het vierde en vijfde gebod?Antwoord:

In het  vierde gebod eist God, dat we op de sabbatdag de tijd doorbrengen in gemeenschappelijke  en persoonlijke aanbidding van God, rusten van dagelijkse werkzaamheden, de Heere en andere mensen dienen en zo ons voor te bereiden op de eeuwige sabbat.
In het vijfde gebod eist God, dat wij onze vader en onze moeder liefhebben en eren, ons onderwerpen aan hun goddelijke discipline en opvoeding.

Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.

Leviticus 19:3

Als Logos Waalwijk leren we dat er in het Nieuwe Testament geen verplichting opgedragen wordt om de Joodse Sabbath te onderhouden.

Wel zien we doorheen de hele Bijbel het principe van
1) regelmatig fysieke en mentale rust nemen en
2) als gemeente regelmatig tijd nemen voor gezamenlijke aanbidding van God, onderwijs uit Zijn Woord, gebed en elkaar ontmoeten als gelovigen.

Wij ervaren het als een zegen dat we hiervoor één keer per week de zondag apart mogen zetten.


Vraag 11.          14 november 2021

Wat eist God in het zesde, zevende en achtste gebod?Antwoord:

In het zesde dat we onze naasten niet zullen kwetsen, haten of vijandig tegenover hen zullen zijn, maar geduldig en vredelievend en zelfs nastreven om onze vijanden lief te hebben. 

In het zevende, dat we ons onthouden van hoererij en zuiver en trouw leven, zowel in het huwelijk of in het leven als alleenstaande, en alle (gedachten tot) onzuivere handelingen, blikken, woorden, gedachten of verlangens zullen vermijden. 

In het achtste, dat we niets wat een ander toebehoort zonder toestemming tot ons nemen, en niemand iets goeds onthouden om er alleen zelf van te profiteren. 


Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Romeinen 13:9


Vraag 12.           21 november 2021

Wat eist God in het negende en tiende gebod?


Antwoord:

In het negende, dat we niet liegen of bedriegen, maar in liefde de waarheid spreken. 

In het tiende dat we tevreden zijn, niet jaloers of misgunnend wat God aan anderen of ons gegeven heeft.


Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.

Jakobus 2:8
Vraag 13.          28 november 2021

Kan iemand de wet van God volkomen houden?Antwoord:

Sinds de zondeval is er geen mens meer in staat geweest de wet van God volkomen te houden.

De wet wordt voortdurend overtreden in gedachten, woorden en daden.


10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één.

Romeinen 3:10-12

Vraag 14.           5 december 2021

Heeft God ons zo geschapen dat wij niet in staat zijn om de wet te houden?


Antwoord:

Nee, maar vanwege de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva, is de hele schepping gevallen; we zijn allemaal geboren in zonde en schuld, aangetast wat onze aard betreft en niet in staat om Gods wet te houden.


Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Romeinen 5:12
Vraag 15.           12 december 2021

Aangezien niemand de wet kan houden, wat is dan de bedoeling van de wet?


Antwoord:

De bedoeling van de wet is dat wij de heilige natuur en de wil van God kennen, en de zondige natuur en de ongehoorzaamheid van ons eigen hart. 
En daarmee onze behoefte aan een Verlosser.
Ook onderwijst de wet ons en spoort ons aan om een waardig leven te leven voor onze Verlosser.


Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Romeinen 3:20Vraag 16.          19 december 2021

Wat is zonde?


Antwoord:

Zonde is het verwerpen en/of negeren van God, terwijl je in Zíj́n wereld leeft; een wereld die door God geschapen is.
Zonde is dat je in opstand komt tegen God door een leven te leiden zonder rekening te houden met Hem; doordat je niet bent en niet doet wat Hij in Zijn wet van je vereist.
Het gevolg daarvan is onze dood en het verloren gaan van de hele schepping.


Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

1 Johannes 3:4


Vraag 17.          26 december 2021

Wat is afgoderij?Antwoord:

Afgoderij is: voor onze hoop en ons geluk, ons houvast en onze veiligheid, liever vertrouwen in de gemaakte dingen dan in de Schepper.


21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 

25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 1:21 en 25 


Vraag 18.          2 januari 2022

Zal God onze ongehoorzaamheid en afgodendienst ongestraft laten?


Antwoord:

Nee, elke zonde gaat in tegen de soevereiniteit, heiligheid en goedheid van God. Zonde staat tegenover Zijn rechtvaardige wet. Het is terecht dat God boos is over onze zonden. Hij zal de zonden dan ook bestraffen overeenkomstig Zijn rechtvaardige oordeel, zowel nu als in de toekomst.


5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Efeze 5:5-6


Vraag 19.          9 januari 2022

Is er een mogelijkheid om aan de straf te ontkomen en weer teruggebracht te worden in Gods gunst?


Antwoord:

Ja! Om recht te doen aan Zijn rechtvaardigheid verzoende God Zichzelf met ons. Hij deed dit enkel en alleen uit genade. Zodoende verloste Hij ons van de zonde en de straf op de zonde.
Hij zorgde voor een Verlosser.


10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Jesaja 53:10-11


Vraag 20. 16 januari 2022

Wie is de Verlosser?


Antwoord:

De enige Verlosser is de Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, in wie God mens werd en Zelf de straf droeg voor de zonde.


Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

1 Timotheüs 2:5<<


NCC - deel 2


NCC - deel 3