Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking

Aanloop

Logos Waalwijk is een initiatief van stichting 2Edify. Vanuit deze stichting wordt de aanloop begeleid van de nieuw te vormen christelijke gemeente. 

In de aanloopfase is er nog niet echt sprake van een gemeente of kerk. Vanaf januari 2021 worden er alleen zondagse samenkomsten gehouden met een frequentie van 2 x per maand. 


Het is de bedoeling om D.V. vanaf september 2021 officieel te starten met het gemeente-zijn. Vanaf dat moment hopen we ook dat bezoekers kunnen toetreden als lid van de gemeente.


Identiteit

Logos Waalwijk valt niet onder een bepaalde denominatie. Prediking, onderwijs en praktijk kunnen het best aangeduid worden met de Engelse term 'reformed evangelical'. Reformed staat hierbij voor belangrijke principes uit de Reformatie en Evangelical voor persoonlijk geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus en het belang van evangelieverkondiging.


Logos Waalwijk kan goed vergeleken worden met de vrije (onafhankelijke) evangelische baptistengemeenten zoals deze in het zuiden van Nederland ca. 40 á 50 jaar geleden zijn ontstaan.

Enkele belangrijke waarden en uitgangspunten zijn: de Heiligheid en Soevereiniteit van God, Jezus Christus als enige Weg tot God, rechtvaardiging door geloof alleen en de onfeilbaarheid, foutloosheid en genoegzaamheid van de Bijbel.


Niet Charismatisch

Logos Waalwijk is géén pinkster- of charismatische gemeente. 


Zaken zoals tongentaal en profetie zijn specifieke manifestaties die met name van belang waren in de tijd van de eerste gemeenten. Hiervoor geldt het principe van 'practical cessationism'.


Principes

Logos Waalwijk zal in grote lijnen vormgegeven worden volgens de principes van 9Marks: 'negen kenmerken van een gezonde gemeente'.

Denk hierbij aan: Bijbelverklarende prediking - Bijbelse theologie - een correct Evangelie - het belang van persoonlijke bekering - een juist zicht op evangelisatie - Bijbelse orde en discipline - 
lidmaatschap - groei en discipelschap.

Nederlandse versies van de 9Marks-boeken zijn hier te verkrijgen.

  

Twee belangrijke uitgangspunten voor de vormgeving van een gemeente:

Gezond Bijbels Onderwijs
Kerkelijke eenheid wordt niet verkregen door de Bijbel dicht te laten en moeilijke onderwerpen te omzeilen. Gezond Bijbels Onderwijs is juist bevorderlijk voor de eenheid binnen de gemeente. 

Bijbels oudstenschap
Een gemeente wordt geleid door oudsten. Deze mannen doen dat volgens Bijbels voorbeeld. Oudsten zijn geen managers, maar herders en leraars. Zij verzorgen en beschermen de kudde.